W Zespole Szkół Specjalnych Nr 85 działa Rada Rodziców. Jej członkowie zostali wybrani z przedstawicieli rad oddziałowych. Dokumentem, który wyznacza cele, zadania i organizację Rady jest Regulamin.

Rada Szkoły uczestniczy w działaniach dotyczących edukacji uczniów, opiniuje plany pracy szkoły, projekty oraz innowacje pedagogiczne. Pomaga dyrekcji w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju placówki, jego bazy i wyposażenia.

Opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, prezentuje opinie rodziców i nauczycieli w istotnych sprawach opiekuńczo – wychowawczych szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Zebrane fundusze są pod pełną kontrolą Rady Rodziców i w znaczący sposób wspomagają potrzeby szkoły w zakresie m.in. zakupu pomocy dydaktycznych, wspomagania uczniów będących w potrzebie, zakupu paczek dla uczniów, upominków i nagród, wspierania szkolnych uroczystości, wycieczek oraz innych form spędzania wolnego czasu na terenie placówki i poza nią.

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Marta Lachowicz

Wiceprzewodniczący: Marek Wysocki

Skarbnik: Aneta Powałka

Członek: Agnieszka Młotkowska

              Małgorzata Skrypoczka

 

Komisja rewizyjna:

Beata Matusiewicz

Dagmara Orzechowska

Artur Wiśniewski

 

Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców (plik PDF)

Uchwała (plik PDF)

Rodzice mają możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców w kasie szkoły lub na konto bankowe (w tytule przelewu podajemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę).
Nr rachunku Rady Rodziców: 24 1240 2135 1111 0010 1996 0895