Szanowni Rodzice!

Dyrektor szkoły informuje, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwane dalej RODO

Szanowni Państwo, informujemy, iż wszelkie opinie (psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne i inne) oraz zaświadczenia dotyczące uczniów wydawane są na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych.
Dokumenty wydane będą w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia prośby
Wzór pisma dostępny poniżej oraz w gabinecie psychologa/ pedagoga (pok.15),
w sekretariacie szkoły.

Wzór prośby o wydanie opinii (PDF)

 

Szanowni Państwo, informujemy że na stronie MEN został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami dokumentów:

Załącznik Nr 3 – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403169/12403170/dokument265867.pdf

Załącznik Nr 5 - podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403169/12403170/dokument265869.pdf