Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Zajęcia na pływalni poza szkołą

Patronem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 5 wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie jest Eunice Kennedy Shriver, która dostrzegła, iż ważną rolę w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną odgrywa aktywność fizyczna i rywalizacja sportowa w duchu fair-play. Dzięki jej determinacji powstał ruch Special Olympics – Olimpiady Specjalne,  do którego również przynależy działający przy ZSS nr 85 Klub Olimpiad Specjalnych Elektoralna.
Mając za patrona tak wspaniałą osobę staramy się kontynuować Jej wizję pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz wdrażać rozwiązania zgodne z najnowszymi tendencjami w dziedzinie adaptowanej aktywności fizycznej (AAF). W 2018 roku gościliśmy w ZSS nr 85 przedstawicieli władz międzynarodowych
oraz krajowych organizacji zajmujących aktywnością fizyczną osób z niepełnosprawnością, natomiast w roku 2019 eksperta w dziedzinie AAF z Uniwersytetu New Hampshire - prof. Michelle Grenier.
Uwzględniając w codziennej pracy w obszarze AAF z naszymi uczniami założenia koncepcji niepełnosprawności zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF – WHO 2001), stosujemy rozwiązania metodyczne, programowe oraz organizacyjne pozwalające włączyć w aktywność fizyczną wszystkich uczestników zajęć ruchowych bez względu na ich stopień funkcjonowania poznawczego, społecznego i motorycznego oraz zapewniające równy dostęp do aktywności fizycznej dla każdego ucznia. Dzięki porozumieniu o współpracy wsparcia merytorycznego udzielają nam pracownicy naukowi Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej.
W roku 2013 ZSS nr 85 uzyskał tytuł „Szkoła w ruchu” natomiast w roku 2018 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z Pomysłem na 3R - Radość Rozwój Ruch.

 W obszarze Adaptowanej Aktywności Fizycznej ściśle współpracujemy z:

123

 

Uczniowie ZSS nr 85 uczestniczą w następujących zajęciach w obszarze AAF:

WYCHOWANIE FIZYCZNE - zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów

REHABILITACJA, KOREKCJA WAD POSTAWY, INTEGRACJA SENSORYCZNA, PSYCHOMOTORYKA - udział w zajęciach na podstawie zaleceń zawartych w  orzeczeniu  o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjnowania ucznia

PŁYWANIE - udzial uczniów w zajęciach na pływalni zgodnie z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

HIPOTERAPIA  - udział w zajęciach uczniów klas I- III szkoły podstawowej (po kwalifikacji lekarza) organizowanych w ramach współpracy z Fundacją Pociechom

SPORT - udział uczniów w zajęciach sportowych organizowanych w ramach Sekcji Olimpiad Specjalnych i SKS oraz zawodach sportowych z zastosowaniem techniki „Analizy aktywności opartej na zdolnościach”