AAF

Patronem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 5 wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie jest Eunice Kennedy Shriver, która dostrzegła, iż ważną rolę w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną odgrywa aktywność fizyczna i rywalizacja sportowa w duchu fair-play. Dzięki jej determinacji powstał ruch Special Olympics – Olimpiady Specjalne,  do którego również przynależy działający przy ZSS nr 85 Klub Olimpiad Specjalnych Elektoralna.
Mając za patrona tak wspaniałą osobę staramy się kontynuować Jej wizję pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz wdrażać rozwiązania zgodne z najnowszymi tendencjami w dziedzinie adaptowanej aktywności fizycznej (AAF). W 2018 roku gościliśmy w ZSS nr 85 przedstawicieli władz międzynarodowych
oraz krajowych organizacji zajmujących aktywnością fizyczną osób z niepełnosprawnością, natomiast w roku 2019 eksperta w dziedzinie AAF z Uniwersytetu New Hampshire - prof. Michelle Grenier.
Uwzględniając w codziennej pracy w obszarze AAF z naszymi uczniami założenia koncepcji niepełnosprawności zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF – WHO 2001), stosujemy rozwiązania metodyczne, programowe oraz organizacyjne pozwalające włączyć w aktywność fizyczną wszystkich uczestników zajęć ruchowych bez względu na ich stopień funkcjonowania poznawczego, społecznego i motorycznego oraz zapewniające równy dostęp do aktywności fizycznej dla każdego ucznia. Dzięki porozumieniu o współpracy wsparcia merytorycznego udzielają nam pracownicy naukowi Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej.
W roku 2013 ZSS nr 85 uzyskał tytuł „Szkoła w ruchu” natomiast w roku 2018 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z Pomysłem na 3R - Radość Rozwój Ruch.

 W obszarze Adaptowanej Aktywności Fizycznej ściśle współpracujemy z:

123

 

Uczniowie ZSS nr 85 uczestniczą w następujących zajęciach w obszarze AAF:

WYCHOWANIE FIZYCZNE - zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów

REHABILITACJA, KOREKCJA WAD POSTAWY, INTEGRACJA SENSORYCZNA, PSYCHOMOTORYKA - udział w zajęciach na podstawie zaleceń zawartych w  orzeczeniu  o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjnowania ucznia

PŁYWANIE - udzial uczniów w zajęciach na pływalni zgodnie z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

HIPOTERAPIA  - udział w zajęciach uczniów klas I- III szkoły podstawowej (po kwalifikacji lekarza) organizowanych w ramach współpracy z Fundacją Pociechom

SPORT - udział uczniów w zajęciach sportowych organizowanych w ramach Sekcji Olimpiad Specjalnych i SKS oraz zawodach sportowych z zastosowaniem techniki „Analizy aktywności opartej na zdolnościach”

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl