Pedagog szkolny

 

KLAUDIA GRUDKOWSKA – pedagog szkolny - PDP

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK

08:00 - 13:00

WTOREK

 10:00 - 14:00

ŚRODA

08:00 - 13:00

CZWARTEK

 11:00 - 12:00

13.00 - 17.00

PIĄTEK

09:00 - 12:00

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO

ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE: 

 • Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
 • Dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 • Bierze udział w pracach zespołów dokonujących oceny aktualnego rozwoju psychofizycznego ucznia, który wytycza indywidualny program edukacyjny.
 • Udziela rodzicom porad dotyczących zrozumienia potrzeb i możliwości rozwojowych ich dziecka oraz propaguje zasady postępowania wychowawczego w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym         intelektualnie.
 • Bierze udział w opracowaniu programu profilaktycznego, w realizowaniu zadań profilaktycznych i prozdrowotnych.

ZADANIA Z PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ:

 • Zapoznaje się i ocenia warunki życia i nauki uczniów sprawiających szczególne trudności.
 • Organizuje spotkania z rodzicami uczniów oraz konsultacje z nauczycielami.
 • Bierze udział w propagowaniu zdrowego i bezpiecznego trybu życia.

ZADANIA ZWIAZANE Z INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ PEDAGOGICZNĄ:

 • Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć emocjonalnych.
 • Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych.

ZADANIA OPIEKUŃCZE I POMOC SOCJALNA:

 • Pomaga w organizowaniu opieki i pomocy materialnej uczniom.
 • Pomaga w zapewnieniu uczniom dożywiania w postaci posiłków szkolnych.
 • Wskazuje rodzicom właściwe urzędy ds. pomocy.

ZAJECIA PROFILAKTYCZNE Z UDZIALEM FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ.

 • Celem zajęć jest propagowanie bezpiecznych zachowań w każdym miejscu. Uczniowie uczą się prawidłowego zachowania w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Dowiadują się jak postępować ze zwierzętami oraz jak radzić sobie w sytuacji, kiedy zaczepia ich osobą nieznajoma. W zajęciach biorą udział wszyscy uczniowie naszej placówki. W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano poruszenie ważnych zagadnień takich jak zagrożenia płynące z zażywania używek, niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z Internetu.  

W realizacji zadań pedagog współpracuje na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną, a także z urzędami i instytucjami rządowymi i pozarządowymi, działającymi na rzecz uczniów i ich rodzin (OPS, PFRON, WCPR oraz inne).

 

 

 

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl