Świetlica szkolna

Świetlica czynna jest od godz. 7 do 17. Obejmuje swoją opieką uczniów z I i II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej, którzy przebywają na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Organizacja pracy i funkcjonowanie świetlicy szkolnej jest ściśle związane z działaniami szkoły w sferze opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Świetlica jest też ważnym łącznikiem między szkołą i rodziną w wychowaniu dziecka.
W swoich celach i zadaniach świetlica szkolna uwzględnia:
• organizację czasu wolnego:
    o odpoczynek (regenerację sił fizycznych i psychicznych),
    o rozrywkę (która wyzwala przyjemne emocje),
    o rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań w czasie zajęć plastycznych, muzycznych, czytelniczych, informatycznych
• tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu samodzielności, doskonaleniu samoobsługi
• organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na dworze mających na celu dbałość o rozwój fizyczny ucznia
• tworzenie warunków do kształtowania nawyków kulturalnego zachowania się
• propagowanie zdrowego stylu życia, prawidłowych nawyków żywieniowych
• wychowanie patriotyczne, budzenie szacunku dla symboli narodowych, historii i tradycji
• współpracę z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym
Świetlica szkolna to również miejsce, gdzie uczniowie z różnych klas mogą poznawać się i integrować się ze sobą. W świetlicy organizowanych jest wiele uroczystości i imprez, podczas których uczniowie bawiąc się doskonalą umiejętności współdziałania w grupie, umacniają koleżeńskie postawy, a także kultywują tradycje. Organizowane są również imprezy kierowane do najbliższych członków rodzin uczniów: Herbatka dla Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca. Spotkania te przebiegają w bardzo serdecznej atmosferze i przyczyniają się do pogłębiania stosunków między uczniami, ich rodzinami i nauczycielami.
Wszelkie działania uczniów podczas zajęć, zabaw oraz uroczystości i imprez świetlicowych dokumentowane są w Kronice, którą tworzą uczniowie wraz z wychowawcami.

 

 

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl