W Zespole Szkół Specjalnych Nr 85 funkcjonuje świetlica szkolna. Świetlica czynna jest od godz. 7 do 17. Obejmuje swoją opieką uczniów z I i II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej oraz z gimnazjum, którzy przebywają na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Organizacja pracy i funkcjonowanie świetlicy szkolnej jest ściśle zwiazane z działaniami szkoły w sferze opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Świetlica jest też ważnym łącznikiem między szkołą i rodziną w wychowaniu dziecka.

W swoich celach i zadaniach świetlica szkolna uwzględnia:

 • organizację czasu wolnego:
  • odpoczynek (regenerację sił fizycznych i psychicznych),
  • rozrywkę (która wyzwala przyjemne emocje),
  • rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań w czasie zajęć plastycznych, muzycznych, czytelniczych, informatycznych
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu samodzielności, doskonaleniu samoobsługi
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na dworze mających na celu dbałość o rozwój  fizyczny ucznia
 • tworzenie warunków do kształtowania nawyków kulturalnego zachowania się
 • propagowanie zdrowego stylu życia, prawidłowych nawyków żywieniowych
 • wychowanie patriotyczne, budzenie szacunku dla symboli narodowych, historii i tradycji
 • wspołpracę z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym

Świetlica szkolna to również miejsce, gdzie uczniowie z róznych klas mogą poznawać się i integrować się ze sobą.
W świetlicy organizowanych jest wiele uroczystości i imprez, podczas których uczniowie bawiąc się doskonalą umiejętności współdziałania w grupie, umacniają koleżeńskie postawy, a także kultywują tradycje. Organizowane są również  imprezy kierowane do najbliższych członków rodzin uczniów: Herbatka dla Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca. Spotkania te przebiegają w bardzo serdecznej atmosferze i przyczyniają się do pogłębiania stosunków między uczniami, ich rodzinami i nauczycielami.

Wszelkie działania uczniów podczas zajęć, zabaw oraz uroczystości i imprez świetlicowych dokumentowane są
w Kronice, którą tworzą  uczniowie wraz z wychowawcami.