Wykaz dokumentów wymaganych przy przyjęciu ucznia do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu:

 • podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły ( na druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury)
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno - pedagogicznej do danego typu szkoły lub zaświadczenie z PPP o wpłynięciu wniosku o przeprowadzenie badania w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • kwestionariusz ( na druku stanowiącym załącznik nr 2 do procedury ) 
 • oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka na terenie Warszawy ( na druku stanowiącym załącznik nr 3 do procedury)
 • świadectwo ukończenia szkoły lub klasy (oryginał)
 • 2 aktualne zdjęcia
 • skrócony odpis aktu urodzenia kandydata ( czytelnia kserokopia)
 • skierowanie z Biura Edukacji m. st. Warszawy ( dotyczy uczniów spoza powiatu warszawskiego)
 • w przypadku ubezwłasnowolnienia ucznia, kserokopia postanowienia sądu
 • w przypadku pozbawienia/ograniczenia praw rodzicielskich, kserokopia postanowienia sądu
 • w przypadku, kiedy uczeń nie jest obywatelem polskim - dokument potwierdzający status oraz kraj pochodzenia.

 

Procedura przyjęcia ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie

Załącznik nr 1 - podanie

Załącznik nr 2 - kwestionariusz

Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu zamieszkania