Wykaz dokumentów wymaganych przy przyjęciu ucznia do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu:

  • podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły (na druku stanowiącym załącznik do procedury);
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej do danego typu szkoły;
  • opinię psychologiczno-pedagogiczną z przedszkola lub szkoły, zawierającą charakterystykę kandydata i opis jego sytuacji rodzinnej;
  • świadectwo ukończenia szkoły lub klasy (oryginał);
  • dokument potwierdzający adres zamieszkania/zameldowania np. czytelna kserokopia dowodu osobistego, rodzica lub opiekuna;
  • skrócony odpis aktu urodzenia kandydata (oryginał lub czytelna kserokopia);
  • 2 aktualne zdjęcia;
  • zgoda starosty na naukę w naszej placówce, gdy kandydat jest z innego powiatu.

Podanie o przyjęcie do gimnazjum

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej

Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy

Procedura przyjęcia