Gimnazjum Nr 146 im. Eunice Kennedy Shriver wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85  w Warszawie to placówka edukacyjna dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Stanowi III etap edukacyjny. W Gimnazjum obowiązek szkolny realizują uczniowie od ukończenia edukacji na poziomie szkoły podstawowej do 21 roku życia. Gimnazjum realizuje funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i predyspozycji oraz potrzeb uczniów. Wspiera zainteresowania uczniów, ich motywację oraz możliwości autonomicznego funkcjonowania. Zintegrowane działania nauczycieli i terapeutów zmierzają do zaspokojenia indywidulanych potrzeb uczniów w obszarze diagnostycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym i specjalistycznym z wykorzystaniem różnorodnych metod, form i środków pracy edukacyjnej i terapeutycznej.

Uczniowie Gimnazjum uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach specjalistycznych: wspomagających rozwój ucznia, logopedii i alternatywnych sposobów komunikacji, rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej, terapii słuchowej Johansen, zajęciach z psychologiem, pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym.

Korzystają z bogatej infrastruktury szkoły: sal gimnastycznych, sal do zajęć rehabilitacyjnych oraz zajęć integracji sensorycznej, pracowni komputerowej, boiska szkolnego, świetlicy i stołówki szkolnej. Są aktywnymi twórcami i uczestnikami życia szkolnego.

Biorą udział w licznych imprezach szkolnych, pozaszkolnych oraz integracyjnych przez co nabywają umiejętności i kompetencje niezbędne do bycia aktywnymi uczestnikami życia społecznego oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.