Zgodnie z uchwałą nr XLV/1083/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych, z dniem 01 września 2017 r. w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 wchodzą Szkoła Podstawowa
nr 243 im. Eunice Kennedy Shriver oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5 im. Eunice Kennedy Shriver.


Uczniowie klas II- III Gimnazjum Specjalnego nr 146 od 1 września 2017 roku realizują obowiązek szkolny w oddziałach gimnazjalnych (kl. II i III) w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 243.

Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi realizuje funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i predyspozycji oraz potrzeb uczniów. Wspiera zainteresowania uczniów, ich motywację oraz możliwości autonomicznego funkcjonowania. Zintegrowane działania nauczycieli i terapeutów zmierzają do zaspokojenia indywidulanych potrzeb uczniów w obszarze diagnostycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym i specjalistycznym z wykorzystaniem różnorodnych metod, form i środków pracy edukacyjnej i terapeutycznej.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach specjalistycznych: wspomagających rozwój ucznia, logopedii i alternatywnych sposobów komunikacji, rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej, terapii słuchowej Johansen, zajęciach z psychologiem, pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym.
Korzystają z bogatej infrastruktury szkoły: sal gimnastycznych, sal do zajęć rehabilitacyjnych oraz zajęć integracji sensorycznej, pracowni komputerowej, boiska szkolnego, świetlicy i stołówki szkolnej. Są aktywnymi twórcami i uczestnikami życia szkolnego.
Biorą udział w licznych imprezach szkolnych, pozaszkolnych oraz integracyjnych przez co nabywają umiejętności i kompetencje niezbędne do bycia aktywnymi uczestnikami życia społecznego oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.