Szanowni Państwo, informujemy że na stronie MEN został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami dokumentów:

Załącznik Nr 3 – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403169/12403170/dokument265867.pdf

Załącznik Nr 5 - podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403169/12403170/dokument265869.pdf